Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
„ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски Регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. Славейков, бл. 133, офис 1-Д с Булстат 147184654
Контактите на дружеството са: тел: 0886 110 600, имейл: info@top20oferti.bg
В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.
Клиентът заявява, че е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –“Прочетох и съм съгласен с Общите условия за ползване”, което означава, че приема настоящите Общи условия за ползване) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).
Страните по настоящия договор са „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД от една страна и всеки един клиент, заредил и ползващ интернет платформата www.top20oferti.bg

I. ПОЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В САЙТА ТЕРМИНИ:
В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:
• „Сайтът/сайта” – интернет платформата www.www.top20oferti.bg
• „Клиент” – това е Клиент на сайта, който е извършил или ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга при предварително известни и обявени в сайта условия;
• „Услуга“ – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Хотелиер, която последния желае да промотира сред Клиентите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
• „Хотелиер” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;
• „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга при предварително обявени на сайта условия;
• „Оферта” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена услуга;
• „Край на офертата” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има право по своя преценка да обяви край на офертата и преди изтичане на обявеното на сайта време;
• „Срок на валидност на ваучера за настаняване” – срокът, след изтичането на който Хотелиерът има право да откаже да извърши доставката на услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна оферта;

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С ползването на сайта Клиентът заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа www.top20oferti.bg
3. Договорът за електронна продажба от разстояние се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена.
4. Сайтът www.top20oferti.bg е разработен и се менажира от „ТОП 20 ОФЕРТИ” ООД.
5. При закупуване на ваучер потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
6. Формата за закупуване на ваучер съдържа информация за име, фамилия, и-мейл, телефонен номер и дата на настаняване и се записва на сървъра на „www.top20oferti.bg” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.
7. При промяна на Общите условия за ползване, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите Общи условия за ползване.
8. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна услуга.
9. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта www.top20oferti.bg.
10. С потвърждаването на тези Общи условия за ползване, без промяна на настройките, Клиентът декларира, че е съгласен и приема да получава всички cookies на www.top20oferti.bg, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всеки Клиент може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.
11. В случай на отправяне на рекламация от страна на Клиент на услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на услуги или възстановяване на цената, то тогава „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния Хотелиер. В случаите, в които рекламацията на Клиента се окаже основателна, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД му възстановява напълно или частично сумата за закупения ваучер съгласно условията, описани по-долу в Общите Общи условия за ползване.
12. Предлаганите от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени допълнителни разходи, до цената на конкретно прадлаганата услуга се посочва допълнителната сума, която Клиентът следва да заплати.
13. За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в ЗЗП и в ЗЕТ, правата по чл. 50 и следващите от ЗЗП са Ви гарантирани, освен ако Хотелиер изрично не е посочил, че за конкретна оферта не можете да се ползвате от тези права, но при съблюдаване на условията на ЗЗП. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам Условията за позване”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия за ползване, което кликване означава, че приемате същите
14. Доколкото предлаганите в сайта услуги попадат под действието на чл. 57 (12) от ЗЗП, Клиентът не се ползва от право на безплатна анулация при вече заплатен ваучер и посочена дата на настаняване, освен ако в конкретната оферта за настаняване изрично не е посочено друго.
15. Давате изричното си и безусловно съгласие при изпълнение от страна на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД на условията по чл.49, ал.2 във връзка с чл.47 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате. Поръчката Ви се счита за завършена и поражда задължение за плащане от Ваша страна (като Клиент) чрез активиране на бутона „Купи”.
16. С приемането на тези условия вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши актуални оферти.

III. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ ОТ „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
1. За да бъде закупен Ваучер, не се изисква активен профил в системата на сайта и парола.
2. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към съответните платежни страници, в зависимост от избрания начин на плащане.
3. Чрез сайта всеки клиент може да закупи ваучер при спазването на следните условия и ограничения:
• клиентът е декларирал, че приема настоящите Общи условия за ползване
• изпълнил е техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер
• извършил е плащане по описания в т.4 по-долу начин.
4. Техническите стъпки при закупуване на ваучер са следните:
• Преди закупуване на ваучер Клиентът се задължава да направи проверка за свободни места на посочените в офертата телефони или електронна поща. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира наличието на свободни места в Хотела в периода между проверката за такива и момента на издаване на ваучера.

• За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Kлиентът натиска бутона „Купи” от страницата на избраната от него оферта.
• При натискане на Бутона „Купи“ се зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване: клиентът трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи.
• За да закупи ваучер от сайта, Клиентът предоставя на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД следната информация: име, фамилия, телефон, актуален имейл и дата за настаняване. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на формуляра за закупуване на ваучер са истински.
• За да продължи с покупката, след като да избере типа платежна система (системата на ePay.bg, EasyPay, Bpay, кредитна/дебитна карта, наложен платеж, по банков път), Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с Общите Общи условия за ползване, като направи това с отбелязване на съответното за това място. Съгласие с Общите условия за ползване се декларира чрез отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с Общите условия за ползване“ и натискане на виртуалния бутон „Купи“. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за ползване, и се задължава да ги спазва.

• Времето за отразяване на плащането в системата на Сайта отнема до 48 часа, в зависимост от избрания метод на плащане, а за международни преводи – до 5 работни дни. След като плащанмето се отрази в системата на Сайта, Клиентът получава ваучер с уникален секретен код.

• Клиентът потвърждава заплащането на поръчката, като посочва секретния код на ваучера на посочените в офертата и ваучера телефони в срок до 1 ден след получаване на ваучера. Хотелиерът потвърждава или отказва резервацията в зависимост от наличието на свободни места в Хотела към съответния момент.

• В случаите, в които „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД приема резервациите на Хотела, служител на фирмата се свързва с Хотелиера в срок до 1 работен ден след отразяване на плащането в системата на сайта. Хотелиерът потвърждава или отказва резервацията според наличието на свободни места към съответния момент. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за неправилно въведени данни на Клиента и сгрешена дата на настаняване при създаване на поръчката.

• „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност при невъзможност за връзка с Хотелиера по телефон и/или имейл по вина на последния, когато поради това резервацията не може да бъде потвърдена. В този случай сумата се възстановява на Клиента.

• В случай че Клиентът е получил потвърждение за наличието на свободни места за избраните от него дати и е заплатил ваучерите си, потвърдил е заплащането със секретния код на ваучера си и е получил потвърждение на резервацията от Хотелиера или от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, но Хотелиерът откаже да го настани, стойността на ваучерите се възстановява на Клиента на посочена от него банкова сметка в срок от 5 работни дни.
5. При евентуално възникнал проблем с резервация към хотела до изтичане на отбелязаното време, клиентът ще получи цялата платена от него сума обратно.
6. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД обработва заявката за плащане, а Клиентът получава ваучер за използване на офертата на посочения от него имейл адрес.
7. За всяка конкретна оферта е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.
8. Ако ваучерът е закупен преди срокът на валидност на офертата да е изтекъл, бенефициентът на ваучера ще получи по имейл „потвърждение” (електронен ваучер с уникален код) на посочения от него имейл адрес.
9. Клиентът може да ползва закупената услуга като представи на Хотелиера разпечатан ваучер или посочи неговия уникален номер.
10. Хотелиерът е длъжен да обслужи Клиента, притежаващ платен Ваучер в съответствие с условията на офертата. Рекламации, постъпили след датата на отпътуване на туристите, не се приемат за основателни.

11. В случай на рекламация, Клиентът следва да уведоми ТОП 20 ОФЕРТИ ООД по време на своя престой в Хотела. ТОП 20 ОФЕРТИ съдейства максимално за разрешаване на проблема, така че Клиентът да получи описаната в офертата услуга или, при невъзможност за предоставянето ѝ от страна на Хотелиера, Клиентът да бъде компенсиран. В случай че Хотелиерът откаже да удовлетвори претенцията на Клиента, се подписва двустранен протокол, въз основа на който ТОП 20 ОФЕРТИ ООД може да съдейства за разрешаване на проблема и след като Клиентът напусне Хотела. Рекламации, постъпили след датата на отпътуване на туристите, не се приемат за основателни
12. Всички цени на сайта на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.
13. Договорът за електронна продажба от разстояние се счита сключен след изпълнение на описаните в т. 4 технически стъпки и извършване на плащане на обявената цена за закупуване на ваучера.
14. Клиент, закупил ваучер чрез сайта, се счита обвързан от условията на офертата, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следните условия:
• упражняването на правата по ваучера може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна оферта
• ваучерът за настаняване се издава и може да бъде използван след получаване на заплатената от Клиента сума към „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
15. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да възстанови на Клиента платената сума за придобиване на обявена на сайта услуга единствено в някой от следните случаи:
• Хотелиерът приеме за основателна Ваша рекламация по представляваната от ваучера услуга, нейното предоставяне, или каквато и да е друга причина
• Достоверността на картова транзакция на Клиента бъде основателно оспорена пред международните картови организации
• Правата по ваучера се погасяват с изтичане на срока на валидност на ваучера за настаняване, посочен в него
• Ако по време на покупката или след нея възникнат каквито и да било въпроси, екипът на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да отговори в рамките на три работни дни на следния телефон: 0886 110 600 и на e-mail: info@www.top20oferti.bg.
16. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност, в случай че Хотелиерът няма възможност да предостави заплатената от Клиента услуга, по независещи от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД причини. В тези случаи Хотелиерът възстановява на Клиента пълния размер на платената сума, а „ТОП 20 ОФЕРТИ“ съдейства на клиента за осъществяване на комуникация с Хотелиера и получаване на сумата.

IV. ОТГОВОРНОСТ
1. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Услуга.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта www.top20oferti.bg и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта www.top20oferti.bg.
3. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да спира сайта www.top20oferti.bg по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
4. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на сайта www.top20oferti.bg хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
5. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
6. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт www.top20oferti.bg като не носи отговорност при следните случаи:
• За всички вреди, причинени на Клиентите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;
• За вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи или предлагащи оферти за продажба на туристически услуги чрез интернет сайта, собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД или трети лица, подизпълнители в сайта www.top20oferti.bg
• За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта www.top20oferti.bg
• Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Клиента
• За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта www.top20oferti.bg, независещи от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
• За нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи или предлагащи оферти за продажба на туристически услуги чрез интернет сайта, собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
• За вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, от страна на други Клиенти на сайта www.top20oferti.bg.
7. Клиентът се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия за ползване и да съобразява поведението си с добрите нрави
• да не се намесва в правилното функциониране на системата
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно www.top20oferti.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение
• да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора
• да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия за ползване
8. Клиентът не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на www.www.top20oferti.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на www.top20oferti.bg, без изричното разрешение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.

V. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички елементи на съдържанието на сайта www.top20oferti.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.
2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтa на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД без изрично предварително писмено разрешение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД като носител на авторските права е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
3. Възможността за ползване от който и да било Клиент, на услугите, предоставяни от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД , не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от www.top20oferti.bg.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
 • Бисквитките (cookies) са малки файлове, които разрешават на сайта ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на www.top20oferti.bg. Използването на бисквитки спомага нормалното функциониране на сайта. С помощта на бисквитките също успяваме да направим Сайта по-полезен за Вас, като Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. В случай че сте абонирани за email бюлетина ни, ползваме бисквитките с цел да можем да Ви изпратим най-подходящите за Вас оферти.
 • Бисквитки на трети страни: www.top20oferti.bg използва системи на трети лица, сред които системи за статистическа информация (като Google Analytics), рекламни платформи (като Google AdWords), както и социални приложения (като Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
 • С ползването на нашия Уебсайт, Вие се съгласявате да поставяме бисквитки на устройството Ви. Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на Сайта.
 • Сайтът не съхранява Вашата лична информация в бисквитките.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С приемането на Общите Общи условия за ползване, Клиентът се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в Клиентския му профил в www.top20oferti.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на Клиента в тези Клиентски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство.
3. Личните данни, събирани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД по време на заявяването на ваучер, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, различни от доставчика на услугата с цел коректно и качестевно обслужване. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Клиента
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.
4. Докато Клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че офертата се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Бургас.

Настоящите Общи условия за ползване са утвърдени от управителя на ТОП 20 ОФЕРТИ ООД на 05.05.2015 г.

 

Допълнителни общи условия
за предоставяне на туристически услуги

I. СТРАНИ

1/. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, ЕИК 147184654, с адрес на управление гр. Бургас, жк. Славейков, бл 133, вх.1, ап. 1Д, лиценз за туроператор №: PK-01-7411, представлявана от Николай Атанасов Едрев,
в качеството си на ТУРОПЕРАТОР и/или ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ с Удостоверение за регистрация №РК-01-6924/13.07.2016г, издадено от Министерството по туризма.

и

2/. Всяко заинтересовано трето лице, в качеството му на “ТУРИСТ” по смисъла на Закона за Туризма или на “ТУРОПЕРАТОР”, или на “ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ”, или на “ХОТЕЛИЕР”, в зависимост от наличие на специалните условия за определяне на това му качество, съгласно изискванията на националното му законодателство.

II. ПОНЯТИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ (ДТУ) – Услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

ЕКСКУРЗИАНТ – Физическо лице ползващо туристическа услуга, чийто престой е под 24 часа и не ползва преспиване.

ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА (ОТП) – Групови и/или индивидуални пътувания, които отговарят на следните условия:
а) извършват се по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги: (аа) транспорт; (бб) настаняване; (вв) други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването,
и
б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи,
и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.

ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ (ОТУ) – Настаняване, хранене и транспортиране.

РЕЗЕРВАЦИОННА БЛАНКА – Документ, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.

ТУРИСТ – Физическо лице ползващо туристическа услуга, чийто престой е най-малко 24 часа.

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ – Търговец, предоставящ туристически услуги, чрез извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

ТУРИСТИЧЕСКИ ВАУЧЕР – Документ, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

ТУРОПЕРАТОР – Търговец, предоставящ туристически услуги от свое име и за своя сметка, чрез организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

 

III. ПРЕДМЕТ

Предоставяне срещу заплащане на основни туристически услуги (ОТУ) и/или допълнителни туристически услуги (ДТУ), и/или на организирани групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена (ОТП), и/или продажби на самолетни билети (ПСБ).

 1. Обща информация
 2. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД предоставя туристически услуги като туроператор или като туристически агент, по силата на договори с други туроператори, туристически агенти и хотелиери и/или по поръчка от потребители-Туристи, възложена с отделен договор.
 3. Когато предоставя туристически услуги като ТУРОПЕРАТОР, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД от свое име издава туристически ваучери и сключва туристически договори по смисъла на Закона за туризма.
 4. Когато действа като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД действа от името на други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, като няма право от свое име да издава туристически ваучери и да сключва туристически договори.
 5. Съгласно изискванията на Закона за туризма, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има сключен договор за застраховка по Застрахователна полица № 7500160000170 за Застраховка “Отговорност на лицензирани туроператори, за периода 18.05.2016г – 17.05.2017г, със застраховател Групама Застраховане ЕАД.
 6. Когато между условията, посочени за резервация и необходими за получаване на туристическа услуга по конкретна оферта, и клаузите на тези Допълнителни общи условия за предоставяне на туристическа услуга има противоречия, прилагат се условията посочени в офертата.
 7. Резервация
 8. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД оферира предоставяните срещу заплащане туристически услуги на сайта си Top20oferti.bg.
 9. Чрез обаждане на обявените телефони за контакт, в зависимост от условията на конкретната оферта, Туристът проверява за свободни места и уточнява детайли за резервацията: брой възрастни и брой деца, възраст на децата към момента на напускане на хотела, дата на настаняване, брой нощувки, име и фамилия, телефон и имейл адрес за кореспонденция. След потвърждаване за наличието на свободни места, Туристът има право да закупи ваучери с избран от него метод на плащане от наличните на сайта top20oferti.bg. След отразяване на плащането в системата на top20oferti.bg Туристът поличава на предоставения от него имейл адрес ваучер – потвърждение за плащането, издаден от top20oferti.bg и притежаващ уникален секретен код.
 • Когато обявените телефони за контакт са на трето лице – Хотелиер, Туроператор или Турагент, Туристът следва да позвъни на обявения телефонен номер и да посочи секретния код, за да бъде потвърдена резервацията му и да получи Туристически договор и Туристически ваучер. Резервацията може да бъде потвърдена или отказана, в зависимост от наличието на свободни места към съответния момент.
 • Когато обявените в офертата телефони са на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, в срок до 2 работни дни след отразяване на плащането в системата на bg, Туристът получава по електронен път Договор за организирано туристическо пътуване и Общи условия. Туристът се задължава да подпише и изпрати обратно по електронен път Договора и Общите условия в срок до 2 работни дни след получаването им. В срок до 3 работни дни след постъпило плащане и подписване на Договора от двете страни, „ТОП 20 ОФЕРТИ“, когато действа в качеството си на Туроператор, изпраща на Туриста електронен Туристически ваучер
 • „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност, в случуай че в периода между проверката за свободни места и получаването на Договора от Туриста настъпят промени в цените и условията по офертата или се изчерпят свободните места. В тези случаи заплатената от Туриста сума се възстановява напълно по предоставена от него банкова сметка в срок до 5 работни дни.

В случай че Туристът желае да получи гореописаните документи и на хартиен носител, всички куриерски разходи са за негова сметка, като се ползва куриерска фирма, избрана от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.

 1. Туристът следва да е наясно, че в резултат на действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), потвърдената резервация би могло да бъде отменена или да бъдат променени условията, при които е била направена. В тези случаи „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има правото, но не и задължението, да предложи на Туриста други възможности за ползване на туристическата услуга при същата или близка цена. Ако не приеме направеното друго предложение, Туристът има правото да се откаже от договора без да дължи неустойки и обезщетения.
 2. Туристът следва да е наясно, че офертата за конткретна туристическа услуга, може да съдържа условия, различни от условията в тези Допълнителни общи условия. В тези случаи, отношенията между страните се уреждат съгласно условията на коркретната оферта.
 3. Туристът следва да е наясно, че ако в офертата, в туристическия ваучер или в резервационната бланка, не е посочено изрично, че застраховката необходима за ползване на туристическата услуга е включена в цената, то тази застраховка не е включена и Туристът следва допълнително сам и за своя сметка да се застрахова. В тези случаи, ако поради липса на застраховка, Туристът не може да ползва туристическата услуга, за която е заплатил, то „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи никаква имуществена отговорност за това.
 4. В случаите, когато „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, извършващ посредническа дейност във връзка с предоставянето на туристически услуги от трето лице (други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери), с приемането на тези Допълнителни общи условия, Туристът заявява, че е съгласен, възлага на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и изрично го упълномощава: От една страна да действа от името и за сметка на Туриста и от негово име и за негова сметка, предварително да резервира предлаганите от третото лице туристически услуги, с правото от името и за сметка на Туриста, да извършва плащания на третото лице във връзка с направената резервация и/или да приема обратно от третото лице, суми евентуално подлежащи им на връщане, а от друга страна да действа като пълномощник на третото лице и от негово име и за негова сметка да продава на потребителите-ТУРИСТИ, туристическите услуги предлагани от третото лице.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да подготви, да организира изпълнението и да предостави заплатената от Туриста туристическа услуга съгласно условията, предвидени в офертата и приети с потвърждението на резервацията.
 2. Туристът се задължава да окаже съдействие и да предостави на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, пълна и вярна информация, както и всички документи, необходими за организирането и предоставянето на туристическата услуга.
 3. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не се ангажира и не гарантира издаването и получаването на документи за самоличност и на визи за задгранични пътувания.
 4. Туристът носи лична отговорност и е длъжен да осигури редовността и точното оформление на документите си за самоличност и на документите нужни за задграничното му пътуване.
 5. При задгранично пътуване и с лица, ненавършили 18 годишна възраст и при пътуване на дете с един родител Туристът е длъжен да се информира чрез сайта на Министерство на външните работи и на Национална Агенция Митници, относно действащите режими и нужни документи, и да си ги осигури своевременно. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД оказва съдействие на Туриста за решаване на възникналите въпроси, съобразно възможностите на свободните си ресурси.
 6. Туристът е наясно и е съгласен, че следва допълнително да заплаща туристическите услуги, невлизащи в цената, въз основа на която е била направена и потвърдена резервацията.
 7. Настаняванията в превозните средства за пътуванията, организирани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, се извършва по реда на направените резервации, като майките с деца, бременните, хората със здравословни проблеми и на възраст над 75 години се ползват с предимство.
 8. Когато действа в качеството си на ТУРОПЕРАТОР, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД установява цените и взема мерки за своевременното известяване на туристите за тяхното изменение. Изменение на цените е допустимо в случаите на изменението на цените на определящите я компоненти (превоз, хотел, летищни такси, курсови разлики и т.н.), общо в размер повече от 3%.
 9. При пътуване извън пределите на Република България, Туристът е длъжен да има застраховка, валидна за времето на пребиваване в чужбина. Когато е включена в цената, застраховката се извършва от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД или трета страна – ТУРОПЕРАТОР, явяващ се доставчик на услугата. Когато не е включена в цената – може да се извърши и от самия Турист. По желание на Туриста, застраховката може да се сключва и на по-високо ниво и/или да включва покритие и на допълнителни рискове. При входящ туризъм в Република България, Туристът е длъжен да има медицинска застраховка съгласно националното законодателство, а при липса – такава му се извършва за негова сметка. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД препоръчва на своите клиенти сключване на Застраховка „Отмяна на пътуване“ по чл.80, ал.1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите при анулиране на пътуването, при съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия или негови близки. Застраховката е доброволна
 10. При задгранично ОТП, срок до 30 дни от началото на пътуването, Туристът има право да прехвърли правата си по сключения договор на трето лице, за което е длъжен в 15 дневен срок писмено да уведоми „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД за извършеното прехвърляне.
 11. Когато действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, доколкото действа като посредник и продава на ТУРИСТИТЕ туристически услуги, доставяни от трети лица – други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи имуществена отговорност пред ТУРИСТА, за неизпълнението или за лошото изпълнение от страна на третите лица.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. В пиковия период на съответния туристически сезон, в зависимост от действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има право да извършва замяна на хотела по резервацията, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или в друг курорт, без промяна на общата цена на съответната туристическа услуга.
 2. В случаите на ОТП, ако е било посочено в офертата или приложение към Договора за организирано туристическо пътуване, при липса на определен минимален брой Туристи, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД може да предложи на записалите се Туристи индивидуално пътуване на по-висока цена или пренасрочване на началото на услугата за друга дата или по друг маршрут. В такива случаи, в срок до 7 дни преди началото на пътуването „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД може да се откаже от изпълнението на договора и едностранно да го прекрати като върне сумите платени от записалите се Туристи, без да им дължи допълнителни неустойки или обезщетения.
 3. Ако в офертата не е посочено друго и ако не се касае за ранни резервации, направени повече от 90 дни преди началото на ползването на туристическата услуга, в срок до 25 дни преди началото на ползването на туристическата услуга, Туристът може да се откаже от резервацията и едностранно да прекрати договора без да дължи обезщетение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.
 4. Ако се касае за ранна резервация, суми не се възстановяват, освен ако в офертата не е посочено друго.
 5. Ако Туристът се откаже от ползването на туристическата услуга и прекрати договора по причини, които не са свързани с виновно поведение от страна на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, той дължи на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД следните неустойки за неизпълнение, като процент от общата стойност на туристическата услуга, които могат да се удържат от общата стойност на резервацията, а именно:
 • от 25 до 18 дни преди началото на ползване на туристическата услуга – 30 %
 • от 17 до 11 дни преди началото на ползване на туристическата услуга – 50 %
 • 10 или по-малко дни преди началото на ползване на туристическата услуга – 100 %.
 1. ТУРИСТИ, закупили туристически услуги, могат да прехвърлят правата и задълженията си по договора за закупените туристически услуги, в полза на трето лице, което отговаря на всички изисквания за получаване на закупената туристическа услуга. В тези случаи ТУРИСТЪТ е длъжен в срок до 24 часа от прехвърлянето, да съобщи на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД за настъпилото обстоятелство. В същото време, третото лице, придобило правата и задълженията, следва да направи искане пред „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД за получаване на Туристически ваучер, с неговите данни. Прехвърляне на права не се допускат, ако до началото на предоставяне на туристическата услуга са останали по-малко от 15 дни, освен ако в офертата за предоставянето й не е посочено друго. В тези случаи, рискът от сделката за прехвърляне на права е изцяло за третото лице и „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не му дължи възстановяване на суми и/или каквито и да било обезщетения и/или неустойки, ако третото лице не е могло да ползва туристическата услуга поради късното прехвърляне на права.
 2. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има право да се откаже от изпълнение и едностранно да развали договора за предоставяне на туристическата услуга, когато Турисът не плати дължимите суми в указаните срокове.

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ

 1. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за действията и решенията на официалните власти на чужда държава, ограничаващи правата на Туриста и възможността му да ползва предоставената туристическа услуга. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за пътуване извън България: Валиден документ за самоличност – лична карта или задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца от датата на тръгване. За деца под 18 години, пътуващи с един родител или без родители – Нотариално заверена декларация, че родителите са съгласни детето да пътува извън България – оригинал + 1 копие + паспорт на детето. За Република Гърция няма визови, санитарни и медицински изисквания
 2. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност в случаите на организирани индивидуални или групови туристически мероприятия, когато поради вина на Туриста, мероприятието се е провело без негово участие или не се е провело по негова вина.
 3. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност, ако договорът за туристическа услуга не е бил изпълнен поради наличие на форсмажорни обстоятелства (включително, но не само: природни бедствия и катаклизми, бунтове, войни, стачки, масови безредици, терористични актове, внезапна смърт, телесно увреждане или заболяване на лице пряко отговорно за организирането, провеждането и изпълнението на туристическата услуга, което не е могло да бъде заменено своевременно, и т.н., и т.н.). В тези случаи сумите, платени от туристите им се връщат в 14 дневен срок след изплащането им от застрахователя или след връщане на съответната сума от страна на третото лице – контрагент (друг туроператор, туристически агент, хотелиер или превозвач) – изцяло или пропорционално в зависимост от постъпилата сума.
 4. “ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за багажа на Туриста (изгубване, повреждане, противозаконно отнемане и др.) и не му дължи обезщетение за неизползвани туристически услуги, от които е могъл, но не се е възползвал.
 5. В случай на неточно или лошо изпълнение на договора от страна на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, туристът е длъжен незабавно да констатира неизпълнението, чрез протокол или друг равностоен документ, съставен и подписан от компетентните длъжностни лица по мястото на неизпълнението. В 5 дневен срок от завършване на ползването на туристическата услуга, Туристът има право писмено да направи рекламация на предоставената му туристическа услуга пред „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, на обявения адрес. Правото на рекламация принадлежи единствено на засегнатото лице. В едномесечен срок от подаването, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД разглежда и се произнася по направената рекламация, като уведомява за резултата направилото я е лице.
 6. Дължимите обезщетения и/или неустойки не могат да надхвърлят стойността на туристическата услуга – предмет на договора.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

 1. В отношенията между страните, условията на тези Допълнителни общи условия се прилагат дотолкова, доколкото в офертите, публикувани на сайта Top20oferti.bg, липсват обявени други конкретни условия за предоставянето на съответната оферирана туристическа услуга.
 2. Страните по настоящия договор се споразумяват, че споровете между тях ще се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие споровете ще се решават в Съда.

Настоящите Допълнителни общи условия за предоставяне на туристически услуги са утвърдени от Управителя на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД на 29.03.2017 год.