Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
„ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски Регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. Славейков, бл. 133, офис 1-Д с Булстат 147184654
Контактите на дружеството са: тел: 0886 110 600, имейл: info@top20oferti.bg
В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.
Клиентът заявява, че е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –“Прочетох и съм съгласен с Общите условия за ползване”, което означава, че приема настоящите Общи условия за ползване) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).
Страните по настоящия договор са „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД от една страна и всеки един клиент, заредил и ползващ интернет платформата www.top20oferti.bg

I. ПОЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В САЙТА ТЕРМИНИ:
В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:
• „Сайтът/сайта” – интернет платформата www.www.top20oferti.bg
• „Клиент” – това е Клиент на сайта, който е извършил или ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга при предварително известни и обявени в сайта условия;
• „Услуга“ – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Хотелиер, която последния желае да промотира сред Клиентите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
• „Хотелиер” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;
• „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга при предварително обявени на сайта условия;
• „Оферта” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена услуга;
• „Край на офертата” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има право по своя преценка да обяви край на офертата и преди изтичане на обявеното на сайта време;
• „Срок на валидност на ваучера за настаняване” – срокът, след изтичането на който Хотелиерът има право да откаже да извърши доставката на услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна оферта;

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С ползването на сайта Клиентът заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа www.top20oferti.bg
3. Договорът за електронна продажба от разстояние се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена.
4. Сайтът www.top20oferti.bg е разработен и се менажира от „ТОП 20 ОФЕРТИ” ООД.
5. При закупуване на ваучер потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
6. Формата за закупуване на ваучер съдържа информация за име, фамилия, и-мейл, телефонен номер и дата на настаняване и се записва на сървъра на „www.top20oferti.bg” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.
7. При промяна на Общите условия за ползване, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите Общи условия за ползване.
8. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна услуга.
9. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта www.top20oferti.bg.
10. С потвърждаването на тези Общи условия за ползване, без промяна на настройките, Клиентът декларира, че е съгласен и приема да получава всички cookies на www.top20oferti.bg, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всеки Клиент може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.
11. В случай на отправяне на рекламация от страна на Клиент на услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на услуги или възстановяване на цената, то тогава „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния Хотелиер. В случаите, в които рекламацията на Клиента се окаже основателна, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД му възстановява напълно или частично сумата за закупения ваучер съгласно условията, описани по-долу в Общите Общи условия за ползване.
12. Предлаганите от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени допълнителни разходи, до цената на конкретно прадлаганата услуга се посочва допълнителната сума, която Клиентът следва да заплати.
13. За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в ЗЗП и в ЗЕТ, правата по чл. 50 и следващите от ЗЗП са Ви гарантирани, освен ако Хотелиер изрично не е посочил, че за конкретна оферта не можете да се ползвате от тези права, но при съблюдаване на условията на ЗЗП. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам Условията за позване”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия за ползване, което кликване означава, че приемате същите
14. Доколкото предлаганите в сайта услуги попадат под действието на чл. 57 (12) от ЗЗП, Клиентът не се ползва от право на безплатна анулация при вече заплатен ваучер и посочена дата на настаняване, освен ако в конкретната оферта за настаняване изрично не е посочено друго.
15. Давате изричното си и безусловно съгласие при изпълнение от страна на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД на условията по чл.49, ал.2 във връзка с чл.47 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате. Поръчката Ви се счита за завършена и поражда задължение за плащане от Ваша страна (като Клиент) чрез активиране на бутона „Купи”.
16. С приемането на тези условия вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши актуални оферти.

III. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ ОТ „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
1. За да бъде закупен Ваучер, не се изисква активен профил в системата на сайта и парола.
2. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към съответните платежни страници, в зависимост от избрания начин на плащане.
3. Чрез сайта всеки клиент може да закупи ваучер при спазването на следните условия и ограничения:
• клиентът е декларирал, че приема настоящите Общи условия за ползване
• изпълнил е техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер
• извършил е плащане по описания в т.4 по-долу начин.
4. Техническите стъпки при закупуване на ваучер са следните:
• Преди закупуване на ваучер Клиентът се задължава да направи проверка за свободни места на посочените в офертата телефони или електронна поща. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира наличието на свободни места в Хотела в периода между проверката за такива и момента на издаване на ваучера.

• За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Kлиентът натиска бутона „Купи” от страницата на избраната от него оферта.
• При натискане на Бутона „Купи“ се зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване: клиентът трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи.
• За да закупи ваучер от сайта, Клиентът предоставя на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД следната информация: име, фамилия, телефон, актуален имейл и дата за настаняване. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на формуляра за закупуване на ваучер са истински.
• За да продължи с покупката, след като да избере типа платежна система (системата на ePay.bg, EasyPay, Bpay, кредитна/дебитна карта, наложен платеж, по банков път), Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с Общите Общи условия за ползване, като направи това с отбелязване на съответното за това място. Съгласие с Общите условия за ползване се декларира чрез отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с Общите условия за ползване“ и натискане на виртуалния бутон „Купи“. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за ползване, и се задължава да ги спазва.

• В случай че Клиентът е получил потвърждение за наличието на свободни места за избраните от него дати и е заплатил ваучерите си, но Хотелиерът откаже да го настани, стойността на ваучерите се възстановява на Клиента на посочена от него банкова сметка в срок от 5 работни дни.
5. При евентуално възникнал проблем с резервация към хотела до изтичане на отбелязаното време, клиентът ще получи цялата платена от него сума обратно.
6. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД обработва заявката за плащане, а Клиентът получава ваучер за използване на офертата на посочения от него имейл адрес.
7. За всяка конкретна оферта е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.
8. Ако ваучерът е закупен преди срокът на валидност на офертата да е изтекъл, бенефициентът на ваучера ще получи по имейл „потвърждение” (електронен ваучер с уникален код) на посочения от него имейл адрес.
9. Клиентът може да ползва закупената услуга като представи на Хотелиера разпечатан ваучер или посочи неговия уникален номер.
10. Хотелиерът е длъжен да обслужи Клиента, притежаващ платен Ваучер в съответствие с условията на офертата. Рекламации, постъпили след датата на отпътуване на туристите, не се приемат за основателни.
11. Всички цени на сайта на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.
12. Договорът за електронна продажба от разстояние се счита сключен след изпълнение на описаните в т. 4 технически стъпки и извършване на плащане на обявената цена за закупуване на ваучера.
13. Клиент, закупил ваучер чрез сайта, се счита обвързан от условията на офертата, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следните условия:
• упражняването на правата по ваучера може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна оферта
• ваучерът за настаняване се издава и може да бъде използван след получаване на заплатената от Клиента сума към „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
14. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да възстанови на Клиента платената сума за придобиване на обявена на сайта услуга единствено в някой от следните случаи:
• Клиентът не е получил платената услуга,тъй като търговският обект не съществува повече на обявеното място или услугата не е налична временно или постоянно
• Хотелиерът откаже да извърши услугата, въпреки че всички обявени условия на офертата са точно изпълнени от Клиента
• Хотелиерът приеме за основателна Ваша рекламация по представляваната от ваучера услуга, нейното предоставяне, или каквато и да е друга причина
• Достоверността на картова транзакция на Клиента бъде основателно оспорена пред международните картови организации
• Правата по ваучера се погасяват с изтичане на срока на валидност на ваучера за настаняване, посочен в него
• Ако по време на покупката или след нея възникнат каквито и да било въпроси, екипът на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да отговори в рамките на три работни дни на следния телефон: 0886 110 600 и на e-mail: info@www.top20oferti.bg.
15. В случай че хотелиерът няма възможност да предостави заплатената от Клиента услуга, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД ще предложи замяна на ваучера за настаняване с друг, съответстващ на оферта с характеристики, максимално близки до тези на офертата, по която е закупен ваучерът.

IV. ОТГОВОРНОСТ
1. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Услуга.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта www.top20oferti.bg и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта www.top20oferti.bg.
3. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да спира сайта www.top20oferti.bg по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
4. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на сайта www.top20oferti.bg хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
5. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
6. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт www.top20oferti.bg като не носи отговорност при следните случаи:
• За всички вреди, причинени на Клиентите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;
• За вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи или предлагащи оферти за продажба на туристически услуги чрез интернет сайта, собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД или трети лица, подизпълнители в сайта www.top20oferti.bg
• За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта www.top20oferti.bg
• Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Клиента
• За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта www.top20oferti.bg, независещи от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
• За нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи или предлагащи оферти за продажба на туристически услуги чрез интернет сайта, собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
• За вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, от страна на други Клиенти на сайта www.top20oferti.bg.
7. Клиентът се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия за ползване и да съобразява поведението си с добрите нрави
• да не се намесва в правилното функциониране на системата
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно www.top20oferti.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение
• да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора
• да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия за ползване
8. Клиентът не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на www.www.top20oferti.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на www.top20oferti.bg, без изричното разрешение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.

V. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички елементи на съдържанието на сайта www.top20oferti.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.
2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтa на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД без изрично предварително писмено разрешение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД като носител на авторските права е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
3. Възможността за ползване от който и да било Клиент, на услугите, предоставяни от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД , не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от www.top20oferti.bg.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
  • Бисквитките (cookies) са малки файлове, които разрешават на сайта ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на www.top20oferti.bg. Използването на бисквитки спомага нормалното функциониране на сайта. С помощта на бисквитките също успяваме да направим Сайта по-полезен за Вас, като Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. В случай че сте абонирани за email бюлетина ни, ползваме бисквитките с цел да можем да Ви изпратим най-подходящите за Вас оферти.
  • Бисквитки на трети страни: www.top20oferti.bg използва системи на трети лица, сред които системи за статистическа информация (като Google Analytics), рекламни платформи (като Google AdWords), както и социални приложения (като Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
  • С ползването на нашия Уебсайт, Вие се съгласявате да поставяме бисквитки на устройството Ви. Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на Сайта.
  • Сайтът не съхранява Вашата лична информация в бисквитките.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С приемането на Общите Общи условия за ползване, Клиентът се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в Клиентския му профил в www.top20oferti.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на Клиента в тези Клиентски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство.
3. Личните данни, събирани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД по време на заявяването на ваучер, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, различни от доставчика на услугата с цел коректно и качестевно обслужване. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Клиента
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.
4. Докато Клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че офертата се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Бургас.

Настоящите Общи условия за ползване са утвърдени от управителя на ТОП 20 ОФЕРТИ ООД на 05.05.2015 г.