Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
„ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски Регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. Славейков, бл. 189, вход А, офис 12, с Булстат 147184654, лиценз туроператор No. РК-01-7411/26.05.2015 год. и застраховка „Отговорност на туроператора“ със застрахователна полица № 13052310000215 на ЗК „Лев Инс“ АД, валидна до 17.05.2024 год.
Контактите на дружеството са: тел: 024111600 и имейл адрес: [email protected]
В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.
Клиентът заявява, че е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –“Прочетох и съм съгласен с Общите условия за ползване”, което означава, че приема настоящите Общи условия за ползване) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).
Страните по настоящия договор са „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД от една страна и всеки един клиент, заредил и ползващ интернет платформата www.top20oferti.bg

I. ПОЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В САЙТА ТЕРМИНИ:
В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:
• „Сайтът/сайта” – интернет платформата www.www.top20oferti.bg
• „Клиент” – това е Клиент на сайта, който е извършил или ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга при предварително известни и обявени в сайта условия;
• „Услуга“ – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Хотелиер, която последния желае да промотира сред Клиентите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
• „Хотелиер” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;
• „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга при предварително обявени на сайта условия;
• „Оферта” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена услуга;
• „Край на офертата” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД има право по своя преценка да обяви край на офертата и преди изтичане на обявеното на сайта време;
• „Срок на валидност на ваучера за настаняване” – срокът, след изтичането на който Хотелиерът има право да откаже да извърши доставката на услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна оферта;

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С ползването на сайта Клиентът заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа www.top20oferti.bg
3. Договорът за електронна продажба от разстояние се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена.
4. Сайтът www.top20oferti.bg е разработен и се менажира от „ТОП 20 ОФЕРТИ” ООД.
5. При закупуване на ваучер потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях.
6. Формата за закупуване на ваучер съдържа информация за име, фамилия, и-мейл, телефонен номер и дата на настаняване и се записва на сървъра на „www.top20oferti.bg” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.
7. При промяна на Общите условия за ползване, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите Общи условия за ползване.
8. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна услуга.
9. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта www.top20oferti.bg.
10. С потвърждаването на тези Общи условия за ползване, без промяна на настройките, Клиентът декларира, че е съгласен и приема да получава всички cookies на www.top20oferti.bg, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Въпреки това, всеки Клиент може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.
11. В случай на отправяне на рекламация от страна на Клиент на услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на услуги или възстановяване на цената, то тогава „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния Хотелиер. В случаите, в които рекламацията на Клиента се окаже основателна, „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД му възстановява напълно или частично сумата за закупения ваучер съгласно условията, описани по-долу в Общите Общи условия за ползване.
12. Предлаганите от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени допълнителни разходи, до цената на конкретно прадлаганата услуга се посочва допълнителната сума, която Клиентът следва да заплати.
13. За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в ЗЗП и в ЗЕТ, правата по чл. 50 и следващите от ЗЗП са Ви гарантирани, освен ако Хотелиер изрично не е посочил, че за конкретна оферта не можете да се ползвате от тези права, но при съблюдаване на условията на ЗЗП. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам Условията за позване”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия за ползване, което кликване означава, че приемате същите
14. Доколкото предлаганите в сайта услуги попадат под действието на чл. 57 (12) от ЗЗП, Клиентът не се ползва от право на безплатна анулация при вече заплатен ваучер и посочена дата на настаняване, освен ако в конкретната оферта за настаняване изрично не е посочено друго. В случаите, в които поради извънредни обстоятелства, ръководството на хотела се съгласи да направи анулация, се удържат 15% от стойността на резервацията за вече направените разходи. Остатъкът се възстановява на клиента от „Топ 20 оферти“ ООД по банкова сметка предоставена на имейл.
15. Давате изричното си и безусловно съгласие при изпълнение от страна на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД на условията по чл.49, ал.2 във връзка с чл.47 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате. Поръчката Ви се счита за завършена и поражда задължение за плащане от Ваша страна (като Клиент) чрез активиране на бутона „Купи”.
16. С приемането на тези условия вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши актуални оферти.

III. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ ОТ „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
1. За да бъде закупен Ваучер, не се изисква активен профил в системата на сайта и парола.
2. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към съответните платежни страници, в зависимост от избрания начин на плащане.
3. Чрез сайта всеки клиент може да закупи ваучер при спазването на следните условия и ограничения:
• клиентът е декларирал, че приема настоящите Общи условия за ползване
• изпълнил е техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер
• извършил е плащане по описания в т.4 по-долу начин.
4. Техническите стъпки при закупуване на ваучер са следните:
• Преди закупуване на ваучер Клиентът се задължава да направи проверка за свободни места на посочените в офертата телефони или електронна поща. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира наличието на свободни места в Хотела в периода между проверката за такива и момента на издаване на ваучера.

• За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Kлиентът натиска бутона „Купи” от страницата на избраната от него оферта.
• При натискане на Бутона „Купи“ се зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване: клиентът трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи.
• За да закупи ваучер от сайта, Клиентът предоставя на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД следната информация: име, фамилия, телефон, актуален имейл и дата за настаняване. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на формуляра за закупуване на ваучер са истински.
• За да продължи с покупката, след като да избере типа платежна система (системата на ePay.bg, EasyPay, Bpay, кредитна/дебитна карта, наложен платеж, по банков път), Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с Общите Общи условия за ползване, като направи това с отбелязване на съответното за това място. Съгласие с Общите условия за ползване се декларира чрез отбелязване в полето „Прочетох и се съгласявам с Общите условия за ползване“ и натискане на виртуалния бутон „Купи“. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за ползване, и се задължава да ги спазва.

• Времето за отразяване на плащането в системата на Сайта отнема до 48 часа, в зависимост от избрания метод на плащане, а за международни преводи – до 5 работни дни. След като плащанмето се отрази в системата на Сайта, Клиентът получава ваучер с уникален секретен код.

• Клиентът потвърждава заплащането на поръчката, като посочва секретния код на ваучера на посочените в офертата и ваучера телефони в срок до 1 ден след получаване на ваучера. Хотелиерът потвърждава или отказва резервацията в зависимост от наличието на свободни места в Хотела към съответния момент.

• В случаите, в които „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД приема резервациите на Хотела, служител на фирмата се свързва с Хотелиера в срок до 1 работен ден след отразяване на плащането в системата на сайта. Хотелиерът потвърждава или отказва резервацията според наличието на свободни места към съответния момент. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за неправилно въведени данни на Клиента и сгрешена дата на настаняване при създаване на поръчката.

• „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност при невъзможност за връзка с Хотелиера по телефон и/или имейл по вина на последния, когато поради това резервацията не може да бъде потвърдена. В този случай сумата се възстановява на Клиента.

• В случай че Клиентът е получил потвърждение за наличието на свободни места за избраните от него дати и е заплатил ваучерите си, потвърдил е заплащането със секретния код на ваучера си и е получил потвърждение на резервацията от Хотелиера или от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД, но Хотелиерът откаже да го настани, клиентът има право да използва предплатената сума за друг хотел, друга дата или има правото да получи възстановяване на сумата по посочена от него банкова сметка, след удържане на вече направени разходи в размер на 15% от стойността на поръчката.
5. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД обработва заявката за плащане, а Клиентът получава ваучер за използване на офертата на посочения от него имейл адрес.
6. За всяка конкретна оферта е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.
7. Ако ваучерът е закупен преди срокът на валидност на офертата да е изтекъл, бенефициентът на ваучера ще получи по имейл „потвърждение” (електронен ваучер с уникален код) на посочения от него имейл адрес.
8. Клиентът може да ползва закупената услуга като представи на Хотелиера разпечатан ваучер или посочи неговия уникален номер.
9. Хотелиерът е длъжен да обслужи Клиента, притежаващ платен Ваучер в съответствие с условията на офертата. Рекламации, постъпили след датата на отпътуване на туристите, не се приемат за основателни.

10. В случай на рекламация, Клиентът следва да уведоми ТОП 20 ОФЕРТИ ООД по време на своя престой в Хотела. ТОП 20 ОФЕРТИ съдейства максимално за разрешаване на проблема, така че Клиентът да получи описаната в офертата услуга или, при невъзможност за предоставянето ѝ от страна на Хотелиера, Клиентът да бъде компенсиран. В случай че Хотелиерът откаже да удовлетвори претенцията на Клиента, се подписва двустранен протокол, въз основа на който ТОП 20 ОФЕРТИ ООД може да съдейства за разрешаване на проблема и след като Клиентът напусне Хотела. Рекламации, постъпили след датата на отпътуване на туристите, не се приемат за основателни
11. Всички цени на сайта на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.
12. Договорът за електронна продажба от разстояние се счита сключен след изпълнение на описаните в т. 4 технически стъпки и извършване на плащане на обявената цена за закупуване на ваучера.
13. Клиент, закупил ваучер чрез сайта, се счита обвързан от условията на офертата, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следните условия:
• упражняването на правата по ваучера може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна оферта
• ваучерът за настаняване се издава и може да бъде използван след получаване на заплатената от Клиента сума към „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
14. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да възстанови на Клиента платената сума за придобиване на обявена на сайта услуга единствено в някой от следните случаи:
• Хотелиерът приеме за основателна Ваша рекламация по представляваната от ваучера услуга, нейното предоставяне, или каквато и да е друга причина
• Достоверността на картова транзакция на Клиента бъде основателно оспорена пред международните картови организации
• Правата по ваучера се погасяват с изтичане на срока на валидност на ваучера за настаняване, посочен в него
• Ако по време на покупката или след нея възникнат каквито и да било въпроси, екипът на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да отговори в рамките на три работни дни на следния e-mail: [email protected].
16. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност, в случай че Хотелиерът няма възможност да предостави заплатената от Клиента услуга, по независещи от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД причини. В тези случаи Хотелиерът възстановява на Клиента пълния размер на платената сума, а „ТОП 20 ОФЕРТИ“ съдейства на клиента за осъществяване на комуникация с Хотелиера и получаване на сумата.

IV. ОТГОВОРНОСТ
1. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Услуга.
2. Предоставените във всяка оферта снимки и изображения са примерни и е възможно да съществува разминаване между тях и условията за настаняване в съответния хотел. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не носи отговорност за изменения в условията за настаняване в хотела, които не са били сведени до знанието на компанията. Всички снимки на помещения представят, но не изчерпват възможностите за настаняване като големина на помещения, капацитет и удобства в тях.

3. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта www.top20oferti.bg и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта www.top20oferti.bg.
4. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да спира сайта www.top20oferti.bg по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
5. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на сайта www.top20oferti.bg хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
6. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
7. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт www.top20oferti.bg като не носи отговорност при следните случаи:
• За всички вреди, причинени на Клиентите при предоставяне на услугата, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност;
• За вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи или предлагащи оферти за продажба на туристически услуги чрез интернет сайта, собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД или трети лица, подизпълнители в сайта www.top20oferti.bg
• За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта www.top20oferti.bg
• Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Клиента
• За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта www.top20oferti.bg, независещи от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
• За нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи или предлагащи оферти за продажба на туристически услуги чрез интернет сайта, собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД
• За вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия за ползване, от страна на други Клиенти на сайта www.top20oferti.bg.
8. Клиентът се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия за ползване и да съобразява поведението си с добрите нрави
• да не се намесва в правилното функциониране на системата
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно www.top20oferti.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение
• да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора
• да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия за ползване
9. Клиентът не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на www.www.top20oferti.bg, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на www.top20oferti.bg, без изричното разрешение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.

V. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички елементи на съдържанието на сайта www.top20oferti.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД.
2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтa на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД без изрично предварително писмено разрешение на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД като носител на авторските права е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
3. Възможността за ползване от който и да било Клиент, на услугите, предоставяни от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД , не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от www.top20oferti.bg.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 • Бисквитките (cookies) са малки файлове, които разрешават на сайта ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на www.top20oferti.bg. Използването на бисквитки спомага нормалното функциониране на сайта. С помощта на бисквитките също успяваме да направим Сайта по-полезен за Вас, като Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. В случай че сте абонирани за email бюлетина ни, ползваме бисквитките с цел да можем да Ви изпратим най-подходящите за Вас оферти.
 • Бисквитки на трети страни: www.top20oferti.bg използва системи на трети лица, сред които системи за статистическа информация (като Google Analytics), рекламни платформи (като Google AdWords), както и социални приложения (като Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
 • С ползването на нашия Уебсайт, Вие се съгласявате да поставяме бисквитки на устройството Ви. Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на Сайта.
 • Сайтът не съхранява Вашата лична информация в бисквитките.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. С приемането на Общите Общи условия за ползване, Клиентът се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в Клиентския му профил в www.top20oferti.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на Клиента в тези Клиентски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.
2. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство.
3. Личните данни, събирани от „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД по време на заявяването на ваучер, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, различни от доставчика на услугата с цел коректно и качестевно обслужване. „ТОП 20 ОФЕРТИ“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Клиента
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.
4. Докато Клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че офертата се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Бургас.

 

Политика за поверителност

 1. Данни, които събираме

Може да събираме лични данни на потребителите (като име, имейл адрес, телефонен номер и др.) във връзка с различни дейности, като използване на уебсайта top20oferti.bg, създаването и обработването на резервации и заявки за ваучери, промоции и други предложения.

Видовете лични данни, които е възможно да събираме, включват:

 1. Лична информация за контакт (собствено име, име на фирма, физически адрес, имейл адрес и номер на телефон или факс) – данните се събират, обработват и съхраняват във връзка с нормалното функциониране на сайта, създаването на заявка за ваучери и обработването на резервацията, за проверка/промяна/потвърждение на резервации и др.;
 2. Информация за плащане (при определени начини на плащане, като плащане по банков път, лични данни от този вид се обработват във връзка с отразяване на извършено плащане, възстановяване на суми за неизползвани услуги и др.)
 3. Имена, имейл адреси и телефонни номера на други лица, на които ни е възложено да изпратим информация
 4. Информация, получена от отговорите в проучвания
 5. Средства за социално общуване, съдържание и други данни, публикувани на нашите официални страници в социални медии или другаде в Интернет (като други обществени места) и информация (като електронен адрес и друга информация, която позволявате да бъде споделяна), която получаваме чрез свързани с уебсайта инструменти, средства и модули на социални медии
 6. Географското местоположение
 7. ЕИК/ Данъчен номер, в случай че заявявате услуги, които изискват това (при издаване на фактура и др.)

Бисквитки

Освен това е възможно, когато посещавате уебсайта ни, или влизате в контакт със свързани с него инструменти, средства или модули, да събираме определени данни с автоматизирани средства, например чрез „бисквитки“ или уеб маяци.

С цел да получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате платформата ни, ние използваме т.нар. „бисквитки“ (HTTP cookies). Те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви осигурим персонализирано преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет. За целите на настоящата политика и максимална яснота, понятието обобщава и други сходни технически механизми, освен HTTP Cookies, чрез които Вашият браузър може да позволява да бъде съхранявана информация локално, като например: Web Storage (Local Storage и Session Storage), Indexed Database API (IndexedDB), Web SQL Database, Local shared objects (Flash Cookies), Web beacons.

Данните, които събираме по този начин, включват IP адрес, уникален идентификатор на устройството, характеристики на браузъра, характеристики на устройството, операционна система, предпочитания за езика, препращащи URL адреси, информация за предприемани действия, както и дата и час на дейността. „Бисквитката“ е текстов файл, който уебсайтовете изпращат на компютъра на посетителя или друго свързано с интернет устройство, за да идентифицират браузъра му или да съхранят информация или настройки в браузъра. „Уеб маякът“, известен също като интернет маркер, пикселен маркер или прозрачен GIF, свързва уеб страници или приложения с уеб сървъри и може да се използва за предаване на информация, обратно към уеб сървър. Чрез тези автоматизирани методи за събиране, ние получаваме и съхраняваме данни за „потока на кликванията“, за да ни покажат характеристики на използването. Възможно е да свържем определени елементи от данните, събирани с автоматизирани средства, например информацията за браузъра Ви, с друга информация, която сме получили за Вас, за да разберем например дали сте отворили изпратен от нас имейл. Възможно е също да използваме инструменти на трети страни за анализ, които събират информация за трафика от посетители на нашите уебсайтове или приложения. Вашият браузър може да Ви покаже как да бъдете уведомявани за получаването на определени видове „бисквитки“ или как да ограничите или деактивирате някои видове от тях. Имайте предвид обаче, че без „бисквитките“ може да не сте в състояние да използвате всички функции на нашя уебсайт. Както ние, така и наши партньори (като нашите рекламни мрежи), можем да събираме лични данни за онлайн дейностите на нашите посетители с течение на времето и чрез уебсайтове на трети страни, когато използват нашите уебсайтове и приложения.

Повече информация за Бисквитките можете да откриете в раздел „ Политика за Бисквитките”

Доставчиците на приложения, инструменти, средства и модули на трети страни на нашите уебсайтове и приложения, като бутона „Харесвам“ на Facebook, също могат да използват автоматизирани средства за събиране на информация относно Вашите взаимодействия с тези характеристики. Тази информация подлежи на политиките за поверителност или уведомления на тези доставчици.

 

 1. Как използваме данните, които събираме

Възможно е да използваме данните, които събираме, за:

 1. Създаване и обработка на заявки за ваучери и резервации, както и други услуги, за които клиентите подава заявка
 2. Обработка и събиране на плащания
 3. Осигуряване на обслужването на клиентите и отговор и комуникация с тях относно заявките, въпросите и им
 4. Предлагане на услуги, които според нас може да Ви интересуват
 5. Съобщаване и администриране на участието Ви в специални мероприятия, програми, проучвания и други оферти или промоции
 6. Предоставяне на възможност за публикуване и взаимодействие с нас чрез социалните медии
 7. Изпращане на информация на лицата Ви за контакт, ако ни възложите да направим това
 8. Обработка на рекламации, които получаваме във връзка с нашите услуги и услугите на наши партньори – хотелиери
 9. Осъществяване, оценяване и подобряване на фирмената ни дейност (включително разработване на нови продукти и услуги; управление на комуникациите; определяне на ефективността на продажбите, маркетинга и рекламите ни; анализ и усъвършенстване на нашите продукти, услуги, уебсайтове и приложения; както и водене на счетоводство, одит, таксуване, изглаждане на разногласия и събиране на плащания)
 10. Анализи на данни (включително анализи на пазари и потребителското търсене, анализи на тенденциите, финансови анализи и анонимизация на лични данни)
 11. Предпазване, откриване и предотвратяване на измами и други престъпни дейности, искове и отговорности
 12. Спазване на действащите законови изисквания и нашите правила.

В допълнение използваме информацията, събрана онлайн чрез „бисквитки“, уеб маяци и други автоматизирани средства, за цели като

 • персонализиране на посещенията на потребителите на нашите уебсайтове и приложения
 • показване на съдържание (включително рекламно), съобразено с интересите на потребителите ни и начина, по който те преглеждат нашите уебсайтове и приложения
 • управление на дейността ни

Възможно е да допълваме данните, които събираме с помощта на автоматизирани средства, с информация за местоположението Ви (град и държава), за да Ви предоставяме съдържание, което може да представлява интерес за Вас. Използваме тази информация и за диагностициране на проблеми с обслужването, администриране на нашия уебсайт. Използваме данните от посещенията, за да определим характеристиките на използването и как можем да пригодим нашия уебсайт така, че да отговарят по-добре на нуждите на потребителите ни.

Може да използваме събираните за Вас данни и по други начини, за които предоставяме конкретно уведомление в момента на събирането им.

 • Реклами въз основа на интереси
 1. Възможно е на нашия уебсайт да събираме информация за действията Ви онлайн, която използваме, за да Ви предоставяме рекламиране за продукти и услуги, съобразени с индивидуалните Ви интереси. В този раздел се съдържа информация и обяснения за това как да упражните правото си на избор.
 2. Възможно е да виждате някои реклами на други уебсайтове, тъй като участваме в рекламни мрежи. Рекламните мрежи ни позволяват да насочваме посланията си към потребителите въз основа на демографски показатели, интересите им и контекста. Тези мрежи проследяват действията Ви онлайн в течение на времето, като събират информация с автоматизирани средства, включително „бисквитки“, регистрационни файлове на уеб сървъри и уеб маяци. Те използват тази информация, за да Ви показват реклами, които може да са съобразени с индивидуалните Ви интереси. Информацията, която рекламните ни мрежи може да събират, включва данни за посещенията Ви на уебсайтове, участващи в съответните рекламни мрежи, например страниците или рекламите, които разглеждате, и действията, които извършвате на уебсайтовете. Това събиране на данни се осъществява както на нашите уебсайтове, така и на уебсайтовете на трети страни, които участват в рекламните мрежи. Този процес ни помага също за проследяване на ефективността на маркетинговата ни дейност. За да научите как да се откажете от получаването на реклами въз основа на интереси от рекламните мрежи, кликнете тук.
 3. Настройка и изтриване на бисквитките:

Можете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате, по следните начини:

 • Настройки в нашата платформа
 • Настройки чрез Вашия браузър. Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:
 • Настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
 • Преглеждане на създадените бисквитки
 • Изтриване на създадени бисквитки.

Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки платформата ни не може да изпълнява основните си функции.

 • Настройки чрез външни инструменти.
 • Инструмент на Google, под формата на приставка към браузъра, чрез който можете лесно да забраните Ваши данни да бъдат ползвани от услугата Google Analytics, която е често използвана от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация. Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Инструменти, чрез които можете да проверите статуса и да поставите изрична забрана на голям брой рекламни платформи да ползват Ваши данни във връзка с таргетиране и персонализиране на рекламa:
 • https://optout.aboutads.info/
 • http://www.youronlinechoices.com/bg/%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80
 • Настройки в платформата на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://adssettings.google.com/authenticated
 • Настройки в платформата на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

 1. Данни, които споделяме
 2. Не продаваме и не споделяме по друг начин личните Ви данни, освен по начина, описан в настоящия документ. С цел извършване на услугите по проверка за свободни места, създаване на заявки (поръчки) за ваучери, както и цялостния процес по резервация, предоставяме информация за изпращането на трети страни, като хотелиери и куриери – трети страни. Предоставяме също лични данни на трети страни, които извършват услуги от наше име въз основа на инструкции, получавани от нас. Тези трети страни нямат разрешение от нас да използват или разкриват данните, освен както е необходимо за извършване на услуги от наше име или за съобразяване със законови изисквания.
 3. Информацията, събрана чрез приложения, инструменти, средства и модули на трети страни (като информация, получена от услугите за влизане на трети страни или свързани с Вашата употреба на бутона „Харесвам“ на Facebook) се получава пряко от доставчиците на тези функции. Тази информация подлежи на политиките за поверителност на доставчиците на функциите и Топ 20 оферти ООД не носи отговорност за информационните практики на тези доставчици.
 4. Възможно е също да разкрием информация за Вас:
 • ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка)
 • в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи
 1. Възможности за действие от Ваша страна – имате възможност да се откажете от получаването на маркетингови имейл съобщения от нас
 • като кликнете върху връзката за отписване, намираща се в маркетинговите ни имейли
 • като се свържете с нас на посочените в уебсайта ни телефони и имейл адреси.
 • можете да оттеглите съгласието си или да възразите срещу споделяне на някои Ваши данни, като се свържете с нас по описания по-горе начин. Освен това в съответствие с изискванията на закона, може да възразите по всяко време, на законна основа и безплатно, срещу обработката на Ваши лични данни, и ние ще приложим предпочитанията Ви от този момент нататък
 1. Достъп и коригиране

В зависимост от действащото законодателство може да получите копие от определени лични данни, които съхраняваме за Вас, или да актуализирате или коригирате неточности в тях или може да имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, като се свържете с нас по описания по-горе начин. С цел защита на поверителността и поддържане на сигурност ще предприемем стъпки за проверка на самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп до информацията. Освен това, ако Вие считате, че лични данни, които съхраняваме за Вас, са неточни, то в съответствие с действащото законодателство имате право да изискате от нас да ги коригираме или допълним, като се свържете с нас, както е указано по-долу.

 1. Места и услуги, които не са свързани с Топ 20 оферти ООД и нашия уебсайт

За Ваше удобство и информация, нашият уебсайт може да съдържат връзки към несвързани с top20oferti.bg места, които може да се управляват от компании, несвързани с Топ 20 оферти ООД. Тези компании може да имат собствени правила или политики за поверителност, които настоятелно Ви препоръчваме да прегледате. Нашите услуги също могат да бъдат налични за Вас чрез платформи на трети страни (като агрегатори за почивки от различни туроператори и турагенти) или чрез други канали на трети страни.

 

Условия за настаняване във връзка с COVID-19, пандемии и епидемиологична обстановка

Участвай в ежемесечната томбола за безплатна почивка от top20oferti.bg!

Този месец можеш да спечелиш 1 нощувка за двама с Ultra All inclusive в Гранд хотел Свети Влас Абонирай се за нашия бюлетин и вече участваш!

Всички условия на томболата виж тук.